افزایش کارایی جذب امگا ۳ با روش نانو کپسوله کردن | بیماری