افزایش ۱۳ برابری شمار افراد ۱۰۰ ساله در فرانسه تا ۲۰۷۰ | بیماری