افزودنی های مجاز خوراکی موجب تضعیف بدن در مقابل آنفلوانزا می شوند | بیماری