افسانه‌های پزشکی که حتی دکترها باور کردند | بیماری