افسردگی | سقوط به دنیای زیرین و پذیرش مرگ است | بیماری