پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1747)

8-2-2-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………. 28-299-2-2- ارتباطات و رسانه های سنتی……………………………………………………………………………………3010-2-2- مهمترین ویژگی ها و کارکردهای ارتباطات سنتی…………………………………………………..31-3211-2-2- آشنایی با رسانه های سنتی دینی…………………………………………………………………………32-3612-2-2- ابعادی از الگوی ارتباطات سنتی در ایران……………………………………………………………….37-38گفتار سوم: فرهنگ و دین ………………………………………………………………………………………………….391-3-2- مفهوم لغوی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1746)

1-4-1- هدف کلی پژوهش41-5-سوالات و فرضیه های تحقیق:51-6-تعریف مفاهیم:51-6-1- تئاتر51-6-2- جشنواره های موضوعی6فصل دومادبیات و پیشینه پژوهش2-1- چهار چوب نظری پژوهش82-1-1- نمایش و نقش عناصر نمایشی82-1-2- نمایش و تعریف آن82-1-3- تاریخچه102-1-4- تئاتر معاصر ایران132-1-4-1-نمایش در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1745)

هدف اصلی:بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانیاهداف فرعی:* شناخت راههایی برای مقابله با تبعات منفی تلفن همراه* تغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله ارتباطی * مهندسی فرهنگی به منظور استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1744)

1-1- بیان مساله تحقیق21-2- بیان ضرورتهای انجام تحقیق71-3- بیان اهداف تحقیق101-4- محدوده مکانی مورد مطالعه 111-5- تعریف مفاهیم131- 5-1-فرهنگ سیاسی131-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک141-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید151-5-3-1- مفهوم طبقه151-5-3-2- طبقه متوسط جدید18فصل دوم :مبانی و ادامه مطلب…

By 92, ago