پایان نامه ارشد

c (2349)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) عنوان: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2348)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین استاد راهنما : دکتر کامران یزدانبخش استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2337)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ئتحقیقات مازندران گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2338)

فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) 1-1 مقدمه2 2-1 بیان مسأله4 3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش7 4-1 اهداف پژوهش8 1-4-1 هدف اصلی پژوهش8 2-4-1 اهداف فرعی پژوهش8 5-1 فرضیه های پژوهش8 7-1 متغیرهای پژوهش8 8-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2339)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران گروه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گرایش: عنوان: استاد راهنما نگارش: تابستان 1393 فهرست مقدمه1 فصل اول:2 (کلیات)2 1-1 بیان مسئله3 2-1 اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2340)

چکیده: تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد زمان است. فرکانش در تکنولوژی های مختلف دارای مفاهیم مختلف می باشد. کاربرد فرکانس بیشتر درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می شود. تغییرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2330)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش : جغرافیا و برنامه ريزی شهری عنوان: تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رايجاد ناپايداری زيست محیطی )مطالعه موردی شهر کرج( ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2342)

فهرست علائم اختصاری ق.م.ا…………………………………………………………………………………………………………. قانون مجازات اسلامی ق.م. ت و ب…………………………………………………………………………… قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ق.م ……………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی ق. ک …………………………………………………………………………………………………………………… قانون کار ق.آ.د.د.ع و ا.ک ………………………………. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2331)

بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان نام دانشجو …….. استاد راهنما: …….. پايان‌نامه براي دريافت درجه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2343)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران استاد راهنما: دکتر محمدرضا شرافت پیما نگارنده: ساناز جوان گلزار سال ادامه مطلب…

By 92, ago