پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1750)

4.1.2آمار توصیفی 374.1.3بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها 374.1.4بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن . 344.1.5رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی..384.1.6جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه 43 سایت منبع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1751)

1.5. ارزش «حفظ کیان خانواده»….671.6. ارزش «خودکفایی علمی و توجه به علم»…..692. تبیین یافته های تحقیق…712.1. فرضیه اول: «بین روزنامه های مورد بررسی و میزان پرداختن به پنج ارزش مذکور رابطه معنادار وجود دارد.»……………………………………………………………………………………………………………………………………. 712.2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1752)

3-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..383- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..383-3 جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..393-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی ……………………………………………………………………………………………….. 393-5 تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 393-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….403-7 واحد ثبت و واحد شمارش ………………………………………………………………………………………………….403-8 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1753)

با تقدیر و تشکر از راهنمایی‌های استاد بزرگوارم خانم دکتر اقباله عزیزخانی ‌از مساعدت‌های خوبشان از انجام این پژوهش و همچنین سپاس از استاد مشاورم خانم دکتر محبوبه بابایی که از راهنمایی‌ها و نظرات ارزشمندشان ادامه مطلب…

By 92, ago